Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi poskytovateľom a potencionálnym klientom a klientom pri poskytovaní služieb uvedených v čl. III. týchto všeobecných obchodných podmienok. Poskytovateľom služieb je obchodná spoločnosť Somnium, s. r. o., so sídlom: Romanova 35, 851 02 Bratislava, IČO: 46 054 057, DIČ: 2023219363, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 71179/B (ďalej aj len „Poskytovateľ“). Poskytovateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
 2. Konateľom Poskytovateľa, a zároveň zodpovednou osobou je Jozef Knopp, info@overeniekilometrov.sk
 3. Poskytovateľ je prevádzkovateľom webovej stránky www.overeniekilometrov.sk (ďalej aj len „Stránka“), ktorá umožňuje prístup do systému „Report o vozidle“. Systém Stránky je rozdelený na neplatenú a platenú časť.
 4. Klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi Stránku a zakúpi si poskytnutie služby uvedenej v čl. III, na základe čoho získa prístup do platenej časti systému Stránky. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 5. Potencionálnym klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi Stránku a využíva iba neplatenú časť systému Stránky.
 6. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkálska 21/A, P.O. BOX 29, 827 99 Bratislava.
 7. Poskytovateľ poskytuje klientom a potencionálnym klientom zákaznícku podporu každý pracovný deň od 8:00 do 18:00, tak isto na e-maile info@overeniekilometrov.sk

Článok II.

Systém „Report o vozidle“

 1. Systém je rozdelený na neplatenú a platenú časť. Neplatená časť je voľne prístupná každému potencionálnemu klientovi bez akéhokoľvek poplatku. Táto neplatená časť systému poskytuje okrem iného prehľad informácií o dopytovanom motorovom vozidle, ktoré budú dostupné po zaplatení ceny za poskytnutie služby, ktorá je uvedená v cenníku Poskytovateľa. Platená časť systému poskytuje klientom konkrétne informácie o dopytovanom motorovom vozidle. Údaje uvádzané v platenej a neplatenej časti systému sú uvedené v článku III. týchto všeobecných obchodných podmienok.
 2. Tento systém je prístupný potencionálnym klientom a klientom Poskytovateľa prostredníctvom internetu na Stránke 24 hodín denne, s výnimkou krátkodobých technických odstávok nutných pre pravidelnú údržbu systému.

Článok III.

Zmluva o poskytnutí služby. Rozsah poskytovaných služieb

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi poskytovateľom a potencionálnym klientom a klientom pri poskytovaní služieb uvedených v čl. III. týchto všeobecných obchodných podmienok. Poskytovateľom služieb je obchodná spoločnosť Somnium, s. r. o., so sídlom: Romanova 35, 851 02 Bratislava, IČO: 46 054 057, DIČ: 2023219363, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 71179/B (ďalej aj len „Poskytovateľ“). Poskytovateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
 2. Konateľom Poskytovateľa, a zároveň zodpovednou osobou je Jozef Knopp, info@overeniekilometrov.sk
 3. Poskytovateľ je prevádzkovateľom webovej stránky www.overeniekilometrov.sk (ďalej aj len „Stránka“), ktorá umožňuje prístup do systému „Report o vozidle“. Systém Stránky je rozdelený na neplatenú a platenú časť.
 4. Klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi Stránku a zakúpi si poskytnutie služby uvedenej v čl. III, na základe čoho získa prístup do platenej časti systému Stránky. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 5. Potencionálnym klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi Stránku a využíva iba neplatenú časť systému Stránky.
 6. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkálska 21/A, P.O. BOX 29, 827 99 Bratislava.
 7. Poskytovateľ poskytuje klientom a potencionálnym klientom zákaznícku podporu každý pracovný deň od 8:00 do 18:00, tak isto na e-maile info@overeniekilometrov.sk

Článok IV

Platby

 1. Bankový účet Poskytovateľa je vedený v FIO banke číslo tohto bankového účtu (IBAN) je: SK31 8330 0000 0020 0052 8699.
 2. Potencionálny klient alebo klient za účelom zaplatenia služby môže využiť niektorú z dostupných platobných brán na Stránke Poskytovateľa. Zvolenie platobnej brány je predpokladom dokončenia elektronickej objednávky. Platba cez platobnú bránu nie je Poskytovateľom žiadnym spôsobom spoplatnená.
 3. V prípade, ak by potencionálny klient alebo klient chcel Poskytovateľovi zaplatiť cenu za poskytnutie služby iným spôsobom ako platobnou bránou dostupnou na Stránke Poskytovateľa, potencionálny klient je oprávnený kontaktovať Poskytovateľa na e-mailovej adrese: info@overeniekilometrov.sk
 4. Po vykonaní prvej platby Poskytovateľ zašle klientovi na e-mail uvedený pri objednávke potvrdenie o platbe, v ktorom uvedie svoje identifikačné údaje, identifikáciu klienta, identifikačné číslo objednávky, dátum a čas uskutočnenia objednávky, názov zaplatenej služby (overenie motorového vozidla), množstvo, jednotkovú cenu a celkovú cenu objednanej služby.
 5. V prípade, ak klient bude chcieť kontaktovať Poskytovateľa, po odoslaní objednávky, môže využiť zákaznícku podporu uvedenú v bode 7 čl. I. týchto všeobecných obchodných podmienok.

Článok V.

Cenník, akcie a bonusy

 1. Pre účely cenníka Poskytovateľa sa pod pojmom poskytnutie služby uvedenej v čl. III týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie „Overenie kilometrov vozidla“. Ceny uvedené v Cenníku sú konečné a k týmto cenám Poskytovateľ nebude prirátavať žiadne poplatky.
 2. Cena za Balík je:
  • „ZÁKLADNÝ“ je 5€ (slovom päť eur) mesačne.
  • „ŠTANDARDNÝ“ je 10€ (slovom desať euro) mesačne
  • „ZLATÝ“ je 15€ (slovom patnásť eur) mesačne.
 3. Všetky vyššie uvedené informácie sú zverejnené aj v graficky znázornenom cenníku, ktorý je pre potencionálnych klientov a klientov dostupný na: www.overeniekilometrov.sk

Článok VI

Zodpovednosť Poskytovateľa za poskytnuté služby. Reklamácie

 1. Poskytovateľ upozorňuje potencionálnych klientov a klientov, že za účelom poskytnutia maximálneho množstva informácií vo vzťahu k dopytovaným motorovým vozidlám, poskytovateľ spolupracuje s tretími osobami – partnermi pôsobiacimi v Slovenskej republike, ako aj v zahraničí. Ide predovšetkým o partnerov z oblasti autoservisu, predajcov vozidiel, leasingové spoločnosti, poisťovne, notárske komory a iné firmy pôsobiace v oblasti automobilového priemyslu.
 2. Poskytovateľ upozorňuje potencionálnych klientov a klientov, že informácie uvedené v systéme sú poskytované na základe informácií, ktoré majú k dispozícii partneri uvedení v bode 1 bez možnosti Poskytovateľa overiť ich správnosť a úplnosť. Poskytovateľ neberie na seba žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť informácií uvedených v systéme.
 3. Na základe a v súvislosti s informáciami uvedenými v bode 1 a 2 klient je oprávnený podať Poskytovateľovi reklamáciu elektronicky na e-mail: info@overeniekilometrov.sk, osobne alebo doporučenou poštou na adresu sídla Poskytovateľa, a to bezodkladne, a to najmä v súvislosti s tým, ak Poskytovateľ neposkytne klientovi zaplatenú službu po tom, čo klient požiadal o overenie ním dopytovaného motorového vozidla, služba bude nedostupná, a zároveň Poskytovateľ klientovi vopred neoznámil, že služba nebude dostupná z technických dôvodov a na aký dlhý čas. V prípade uplatnenia reklamácie Poskytovateľ vydá klientovi potvrdenie o prijatí reklamácie.
 4. Poskytovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví poskytovateľ reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Výsledkom reklamačného konania môže byť odmietnutie reklamácie, dodatočné poskytnutie služby alebo vrátenie zaplatených peňazí klientovi. O vybavení reklamácie Poskytovateľ je povinný vydať písomný doklad. V prípade, ak klient oznámi Poskytovateľovi, že nemá záujem na poskytnutí služby, a Poskytovateľ uzná reklamáciu za oprávnenú, Poskytovateľ vráti klientovi bez akéhokoľvek poplatku finančné prostriedky vo výške ceny, ktorú klient zaplatil za poskytnutie reklamovanej služby, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní od vybavenia reklamácie. V prípade, ak výsledkom reklamačného konania bude dodatočné sprístupnenie služby klientovi, Poskytovateľ túto službu poskytne klientovi okamžite po vybavení reklamácie.
 5. Doklad o vybavení reklamácie zasiela Poskytovateľ klientovi na jeho e-mail uvedený pri registrácii, okrem prípadu, ak by klient výslovne oznámil Poskytovateľovi, že žiada zaslať doklad o vybavení reklamácie na ním uvedenú adresu.
 6. Poskytovateľ je oprávnený reklamáciu zamietnuť, iba ak by zistil, že (i) klientovi bola zaplatená služba riadne poskytnutá, (ii) Poskytovateľ informoval klienta, že službu nebude možné využiť z technických dôvodov v určitom časovom horizonte, (iii) na strane Poskytovateľa nedošlo k žiadnemu technickému zlyhaniu.
 7. V prípade, ak Poskytovateľ nevybaví reklamáciu v lehote uvedenej v týchto všeobecných obchodných podmienkach, klient je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť , a to elektronicky na e-mail: info@overeniekilometrov.sk, spôsobom uvedeným v bode 2 čl. VII. týchto všeobecných obchodných podmienok.
 8. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk ) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ( Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov ), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Článok VII.

Právo odstúpiť od zmluvy

 1. Objednávku elektronického obsahu nie je možné po jej zaplatení zrušiť ani vrátiť peniaze. Zároveň stiahnutím elektronického obsahu strácate nárok na odstúpenie od zmluvy.
 2. Vaša objednávka obsahuje elektronický obsah (report o vozidle). Pred kliknutím na Dokončiť objednávku sa prosím uistite, že si ich naozaj chcete objednať - elektronický obsah neexistuje vo fyzickej forme, neposielame ho poštou ani kuriérom. Dá sa po zakúpení ihneď stiahnuť priamo z nášho webu a môžete ho prezerať vo vašich zariadeniach (v mobilnom telefóne, počítači a podobne).
 3. Možnosť zrušenia členstva je uvedená v článku X VOP.
 4. Klient nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 5. Ustanovenia čl. VII. týchto všeobecných obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Článok VIII.

Cookies

 1. Stránka využíva tzv. cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa na počítači dotknutej osoby ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača. Vďaka ich využívaniu, ktoré je však anonymné, je možné plnohodnotne využívať všetky funkcie Stránky. Cookies uľahčujú tak používanie Stránky a zlepšujú jej výkon a funkčnosť. Ide najmä o sledovanie správania používateľa a následné prispôsobenie obsahu, zjednodušenie používania Stránky, možnosť prihlasovania, prispôsobenie a obmedzenie reklamných kampaní a podobné funkcionality, ktoré by bez využitia cookies neboli možné.
 2. Dotknutá osoba má právo zmenou nastavenia vo svojom internetovom prehliadači, samozrejme, využívanie cookies zakázať. Ak dotknutá osoba neakceptuje žiadne cookies, nebude môcť využívať kompletnú funkčnosť a všetky ponuky Stránky.
 3. Poskytovateľ je oprávnený sledovať a uchovávať IP adresy užívateľov – klientov, a to výhradne pre účely evidencie prístupu na Stránku. IP adresy nie sú v žiadnom prípade poskytované tretím osobám a na ich zabezpečenie používa Poskytovateľ všetky potrebné bezpečnostné opatrenia podľa interného bezpečnostného projektu. V rámci tohto procesu je IP adresa užívateľa - klienta zaznamenaná iba v skrátenej podobe, identifikovať konkrétne pripojenie tak nie je v žiadnom prípade možné. Identita užívateľa - klienta teda zostáva neznáma. Užívateľ má právo na informácie o použití IP adries.
 4. Poskytovateľ zaznamenáva aj informácie, ktoré poskytne internetový prehliadač dotknutej osoby v súvislosti s využívaním Stránky (okrem iného aj názov vyvolaného súboru, dátum a čas dopytu, množstvo prenesených údajov, hlásenie úspešného dopytu, typ internetového prehliadača, jazyk a doménu stránky, z ktorej sa dotknutá osoba na portál dostala), za účelom získania štatistických údajov o využívaní a efektívnosti Stránky. Poskytovateľ registruje každý prístup na Stránku a každý dopyt na umiestnené súbory.

Článok IX.

Spracovanie a ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je upravená v samostatnom dokumente, ktorý je prístupný tu: ochrana osobných údajov. Pred odoslaním objednávky klient bude vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa oboznámil so spracovaním, ochranou osobných údajov a, že dáva súhlas s poskytnutím jeho osobných údajov. Poskytovateľ nebude žiadnym spôsobom vynucovať poskytnutie osobných údajov od potencionálnych klientov a klientov.

Článok X.

Osobitné ustanovenia pre členov klubu

 1. Popri webovom sídle www.overeniekilometrov.sk sa zriaďuje samostatná platforma s charakterom klubu, do ktorého sa môže prihlásiť každý potenciálny klient alebo klient webovej stránky www.overeniekilometrov.sk, a to podľa podmienok a spôsobom špecifikovaným v tomto článku. Členstvo v klube umožňuje jeho členovi popri využívaní služieb overenia stavu kilometrov aj bezplatný prístup do rozšírených služieb webového sídla uvedených v bode 4 tohto článku.
 2. Pre prihlásenie do klubu je potrebné vyplniť prihlasovací formulár prístupný na webovom sídle, súhlasiť so všeobecnými obchodnými podmienkami zverejnenými na webovom sídle a súhlasiť s poplatkovou povinnosťou za predplatné podľa bodu 3 tohto článku.
 3. Členstvo v klube je spojené s poplatkovou povinnosťou za predplatné členstva v sume 5 Euro za každý, a to aj začatý, mesiac trvania členstva až po sumu 15 euro podľa článku V. týchto VOP Úhrada poplatku za členstvo sa realizuje zúčtovaním (odpísaním) daného poplatku z účtu člena prostredníctvom platobnej brány zriadenej na tento účel, a preto člen poskytuje na tento účel údaje svojej platobnej karty. Člen je oprávnený kedykoľvek počas trvania členstva tento vzťah vypovedať, v dôsledku ktorej skutočnosti mu mesiac nasledujúci po mesiaci doručenia výpovede poskytovateľovi zanikne aj jeho poplatková povinnosť za úhradu predplatného a táto suma mu už po účinnosti výpovede nebude odpísaná. Žiadosti o zrušenie platieb, respektíve na stornovanie týchto platieb, prípadne oznámenia o vypovedaní členstva je možné vykonávať v zákazníckom rozhraní.
 4. Každý člen, ktorý splní poplatkovú povinnosť v podobe predplatného, má nárok na prístup k extra informáciám v podobe:
  • poskytnutia informácií o stave kilometrov zo zahraničia, servisov, poisťovní, inzerátov*
  • údaje z Technického preukazu*
  • znaleckú hodnotu vozidla*
  • overenie na krádež v 10 krajinách
  • internetovú históriu*
  • vindecoder
  • telefonický kontakt na predchádzajúcich majiteľov*
  Údaje označené „*“ budú členovi sprístupnené iba v prípade, ak má dané informácie poskytovateľ k dispozícii a dané údaje k danému vozidlu sú dostupné. Poskytovateľ preto rozsah daných informácií negarantuje, ale pre prípad, že ich má k dispozícii, tak sa ich členovi spĺňajúcemu podmienky podľa tohto článku zaväzuje sprístupniť prostredníctvom webového sídla alebo iným vhodným spôsobom (napríklad mailom).
 5. Platobná brána, prostredníctvom ktorej dochádza k realizácii úhrad za predplatné od členov klubu, má nasledovné parametra a podmienky funkčnosti:
  • dôvod založenia opakovanej platby- platba za predplatné za členstvo v klube overeniekilometrov.sk podľa tohto článku
  • Maximálna čiastka opakovanej platby je 15€ jednorázovo a minimálna čiastka je 5€ (jedná sa o parametre platobnej brány, členom bude zúčtovaná len suma vo výške predplatného a teda v sume podľa článku V. týchto VOP)
  • čiastka je fixná a môže byť menená len členom
  • opakovaná platba bude realizovaná po dobu maximálne 4 roky alebo do času kým ju člen nezruší jej vypovedaním
  • platba bude realizovaná vo frekvencii raz mesačne (termín, ku ktorému bude periodicita viazaná, bude závislý od termínu, v ktorom dôjde k registrácii a vzniku členstva)
  • dátum strhávania platby bude teda variabilný podľa pravidiel predchádzajúceho odseku
  • konkrétna forma komunikácie, ktorú môže zákazník využiť pre zmenu nastavení opakovanej platby sú dostupné na webovom sídle poskytovateľa, pričom je dostupná aj komunikácia prostredníctvom mailového spojenia cez adresu info@overeniekilometrov.sk
  • informácie ako opakovanú platbu zrušiť a stornovať sú dostupné v rámci tohto článku, a to konkrétne v bode 3
 6. Poskytovateľ vyhlasuje, že ak klub získa 10 tisíc stálych členov, ktorí budú riadne plniť povinnosti podľa tohto článku (najmä v podobe úhrad predplatného vo výške 5€ mesačne), tak poskytovateľ bude službu overenia kilometrov z STK na webovom sídle www.overeniekilometrov.sk poskytovať bezodplatne pre všetkých klientov. Uvedená bezodplatnosť sa nevzťahuje na poplatkovú povinnosť vo vzťahu k predplatnému členov klubu, ktorá bude trvať naďalej. Za stáleho člena sa považuje člen, ktorý poskytuje úhradu predplatného nepretržite po dobu 12 po sebe idúcich mesiacov a zároveň neexpedoval výpoveď z členstva.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

Klient bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z. – pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov.

Odporúčajú nás:

Somnium, s.r.o.

Romanova 35, 85102, Bratislava

IČO: 46054057

DIČ: 2023219363

Vložka číslo: 71179/B

©2020 Somnium s.r.o, All Rights Reserved.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.